แชร์ข้อความนี้

นพ.ภก. สุรสฤษดิ์

ขาวละออ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ.ภก. สุรสฤษดิ์

ขาวละออ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • เภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2533 มหาวิทยาลัยมหิดล  , 2533
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2540 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ.2546 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2546