แชร์ข้อความนี้

นพ. สุรศักดิ์

เอกพงศ์ไพสิฐ

ภาษา: จีน, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สุรศักดิ์

เอกพงศ์ไพสิฐ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ภาวะไขมันเกาะตับ

โรคตับ

ภาวะตับแข็ง

ระบบตับและน้ำดี

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา , 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร , 2546