แชร์ข้อความนี้

นพ. สุรเมศวร์

ศิริจารุวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สุรเมศวร์

ศิริจารุวงศ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

แพทย์ทางเลือกแผนจีน

เวชศาสตร์การกีฬา

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2549
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชีย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา ปี พ.ศ.2555