แชร์ข้อความนี้

ศ.นพ. สุรเดช

หงส์อิง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ศ.นพ. สุรเดช

หงส์อิง

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ปลูกถ่ายไขกระดูกและมะเร็งในเด็ก

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2530
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2534 , 2534
  • Diploma of The American Board of Pediatrics, 1993 , 1993