แชร์ข้อความนี้

นพ. สุรเชษฐ์

อภินิลบงกช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. สุรเชษฐ์

อภินิลบงกช

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2534
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ปีที่จบการศึกษา
  • Attended course of ultrasound, prenatal diagnosis, Herlev Hospital Denmark, 1999