แชร์ข้อความนี้

นพ. สุรชัย

นิธิเกตุกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สุรชัย

นิธิเกตุกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์ & อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2552