แชร์ข้อความนี้

น.พ. สุพจน์

พฤทธิภาส

ภาษา: ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

น.พ. สุพจน์

พฤทธิภาส

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพพยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2542