แชร์ข้อความนี้

พญ. ศุภวงษ์

อัศดามงคล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ศุภวงษ์

อัศดามงคล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ. 2555
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2558
  • ประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่องคีเลชั่นบำบัด , 2558