แชร์ข้อความนี้

พญ. ศุภวรรณ

สุรักษ์รัตนสกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ศุภวรรณ

สุรักษ์รัตนสกุล

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2552
  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2558
  • จักษุวิทยาตาเด็กและตาเข คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2561