แชร์ข้อความนี้

พญ. ศุภสุตา

ศรัทธาวิสุทธิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ศุภสุตา

ศรัทธาวิสุทธิ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

กุมารเวชกรรม - โลหิตวิทยาและโรคมะเร็งในเด็ก

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยรังสิต  พ.ศ. 2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี , 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี , 2552