แชร์ข้อความนี้

ทญ. ดร. สุภัค

งามสม

ภาษา: อังกฤษ, ญี่ปุ่น & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ทญ. ดร. สุภัค

งามสม

ความชำนาญ
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2553
  • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารังสีช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล  , 2555
  • PhD. in Dental Science, Oral and Maxillofacial Radiology. Tokyo Medical and Dental University. , 2560