แชร์ข้อความนี้

พญ. สุนิดา

อิสสริยะกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. สุนิดา

อิสสริยะกุล

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา