แชร์ข้อความนี้

พญ. สุเนตรา

จงตระกูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. สุเนตรา

จงตระกูล

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Westminster Hospital Medical School, London University. พ.ศ. 2526
  • Diploma in Dermatology. St.John's Hospital, London University. , 2530
  • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา , 2532