แชร์ข้อความนี้

นพ. สุเมธ

ประเสริฐดี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สุเมธ

ประเสริฐดี

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554