แชร์ข้อความนี้

พญ. สุคนธา

อินทรวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. สุคนธา

อินทรวงศ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

หู คอ จมูก - ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2555