แชร์ข้อความนี้

นพ. สุขไชย

สาทถาพร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สุขไชย

สาทถาพร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • Ph.D. of Surgery, University of Nottingham, UK.