แชร์ข้อความนี้

พญ. สุจิตรา

ชัยสวนียากรณ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. สุจิตรา

ชัยสวนียากรณ์

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี 2555
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี