แชร์ข้อความนี้

พญ. สุดาทิพย์

โฆสิตะมงคล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. สุดาทิพย์

โฆสิตะมงคล

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์ & อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตรผุ้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ปี พ.ศ. 2552