แชร์ข้อความนี้

ศ.คลินิกพิเศษ พญ. ศรีศุภลักษณ์

สิงคาลวณิช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ศ.คลินิกพิเศษ พญ. ศรีศุภลักษณ์

สิงคาลวณิช

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขาตจวิทยา, สาขากุมารเวชศาสตร์ & อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2521
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2527
  • อนุมัติบัตรตจวิทยา คณะพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2533