แชร์ข้อความนี้

นพ. สีหธัช

งามอุโฆษ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สีหธัช

งามอุโฆษ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เปลี่ยนข้อเข่า

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • Fellowship in joint replacement, Stanford University Medical Center, USA