แชร์ข้อความนี้

พลเรือตรี นพ. โซ่สกุล

บุณยะวิโรจ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พลเรือตรี นพ. โซ่สกุล

บุณยะวิโรจ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา & สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ ปี พ.ศ.2535
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ.2535
  • หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ.2549