แชร์ข้อความนี้

น.พ. ทรงพล

อุบลสะอาด

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

น.พ. ทรงพล

อุบลสะอาด

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2529
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2535
  • อนุมัตบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อปี พ.ศ. 2545