แชร์ข้อความนี้

นพ. สมศักดิ์

เศวตรัตนเสถียร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. สมศักดิ์

เศวตรัตนเสถียร

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
หู คอ จมูก และภูมิแพ้ & สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2535
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว