แชร์ข้อความนี้

พญ. สมพร

สุมาลย์นพ

ภาษา: จีนแมนดาริน, อังกฤษ & เยอรมัน ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. สมพร

สุมาลย์นพ

ความชำนาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว