แชร์ข้อความนี้

รศ.นพ. สมพงษ์

สุวรรณวลัยกร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

รศ.นพ. สมพงษ์

สุวรรณวลัยกร

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2526
  • วุฒิบัตรอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ , 2531