แชร์ข้อความนี้

นพ. สมชาติ

กุลสัมพันธ์ทิพย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. สมชาติ

กุลสัมพันธ์ทิพย์

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยาระบบประสาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย