แชร์ข้อความนี้

นพ. สรวิศร์

วีระโสภณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. สรวิศร์

วีระโสภณ

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์ & ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยกรรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางด้านจุลศาสตร์ทางมือ