แชร์ข้อความนี้

พญ. โสมรัชช์

วิไลยุค

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. โสมรัชช์

วิไลยุค

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

กุมารเวชกรรม - โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2546
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อปี พ.ศ.2547