แชร์ข้อความนี้

นพ. สมิทธิ์

อารยะสกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สมิทธิ์

อารยะสกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผิวหนัง

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2546 , 2555
  • ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาตจวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2549 , 2555
  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Chicago, Illinois, USA. 2011. , 2550