แชร์ข้อความนี้

พ.ญ. ศิวพร

แสงโสมแจ่ม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พ.ญ. ศิวพร

แสงโสมแจ่ม

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ว.ว.กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี
  • วว. กุมารโรคทางเดินอาหารและตับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี