แชร์ข้อความนี้

พญ. ศิวพร

ไชยอำพร

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. ศิวพร

ไชยอำพร

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ.2559
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต พ.ศ.2561