แชร์ข้อความนี้

ทพ. สิทธิชัย

ตันติภาสวศิน

ภาษา: ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

ทพ. สิทธิชัย

ตันติภาสวศิน

ความชำนาญ
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2535
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล เมื่อปี พ.ศ.2541