แชร์ข้อความนี้

พญ. ศิริวรรณ

ชินวัฒนกูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ศิริวรรณ

ชินวัฒนกูล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ต้อหิน

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2552