แชร์ข้อความนี้

พญ. ศิริเพ็ญ

องค์สุพรรณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ศิริเพ็ญ

องค์สุพรรณ

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2547
  • Higher Graduate Diploma of Clinical Scienes, Obstetrics and Gynecology, Chulalongkorn University, 20
  • Diploma of Thai Bord of Obstetrics and Gynecology, Chulalongkorn University, 2010.