แชร์ข้อความนี้

พญ. ศิเรมอร

ไทรวิจิตร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ศิเรมอร

ไทรวิจิตร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2550