แชร์ข้อความนี้

นพ. สิรวิชญ์

เดชธรรม

ภาษา: ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. สิรวิชญ์

เดชธรรม

ความชำนาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์ เมื่อปีพ.ศ.2550