แชร์ข้อความนี้

พญ. ศิรสา

เรืองฤทธิ์ชาญกุล

พญ. ศิรสา

เรืองฤทธิ์ชาญกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคสมองเสื่อม

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ , 2555
  • ประกาศนียบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาล , 2556