แชร์ข้อความนี้

นพ. สิรรุจน์

สกุลณะมรรคา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. สิรรุจน์

สกุลณะมรรคา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

รักษาอาการลมบ้าหมู

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2526
  • ว.ว.สาขาประสาทศัลยศาตร์ ปี พ.ศ. 2532
  • ว.ว. อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก ปี พ.ศ. 2548 , 2548