แชร์ข้อความนี้

พญ. ศิราดา

จิตติวรรณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ศิราดา

จิตติวรรณ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ปัญหาพฤติกรรมวัยเรียน

ปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

โรคอารมณ์แปรปรวณ

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ พ.ศ. 2556
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล