แชร์ข้อความนี้

นพ. สินชัย

ศรีอุไรรัตนา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สินชัย

ศรีอุไรรัตนา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกและขัอ

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2520 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2520
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2526 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2526
  • Certificate Fellowship in Orthopedic Sports Medicine, The University of Kentucky Sports Medicine Cen USA