แชร์ข้อความนี้

พญ. ชีวรัตน์

ปราสาร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ชีวรัตน์

ปราสาร

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาลัยแพทยศาตร์พระมงกุฏเกล้า พ.ศ. 2555
  • การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ , 2560
  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี , 2560