แชร์ข้อความนี้

นพ. ศาสตรา

ทัพศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. ศาสตรา

ทัพศาสตร์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2552
  • ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2559