แชร์ข้อความนี้

ศ.พญ. ศศิธร

ลิขิตนุกูล

ภาษา: จีน, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ศ.พญ. ศศิธร

ลิขิตนุกูล

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 7 มีนาคม 2518
  • Certificate of Pediatrics Infectious Disease South Western Med Center, Dallas, Texas, USA., 1986.
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ปี พ.ศ. 2547