แชร์ข้อความนี้

พญ. ศศิกาญจน์

ตั้งทัศนา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. ศศิกาญจน์

ตั้งทัศนา

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2557
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2559