แชร์ข้อความนี้

พ.ญ. สรียา

รวมทรัพย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พ.ญ. สรียา

รวมทรัพย์

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
รังสีรักษา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวิทยาระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล