แชร์ข้อความนี้

นพ. ศรัณย์

นันทวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ศรัณย์

นันทวงศ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา ปี พ.ศ.2551