แชร์ข้อความนี้

นพ. ศรัณย์

อินทกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ศรัณย์

อินทกุล

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.)ปี พ.ศ. 2534
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน ปี พ.ศ. 2540
  • Master of Public Health, Mahidol University