แชร์ข้อความนี้

นพ. สันติ

วงศ์พานิช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. สันติ

วงศ์พานิช

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ