แชร์ข้อความนี้

นพ. สันติ

พงศ์ภัณฑารักษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สันติ

พงศ์ภัณฑารักษ์

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2542
  • Certificate in Advanced Gynecologic Endoscopic Surgery, GSES. Justus Liebig University , 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , 2548