แชร์ข้อความนี้

พญ. สมรรจน์

ลิ้มมหาคุณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. สมรรจน์

ลิ้มมหาคุณ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2550 , 2550
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2554 , 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2554 , 2554